ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี

Main Article Content

มุกดาวรรณ นามสุโพธิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนบ้านไผ่ จำนวน 41 คน โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเลือกทำตามเงื่อนไข 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดลองสมมติฐานการวิจัย ได้แก่ t-test แบบ Dependent
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.43/83.55 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.3081 แสดงว่าผู้เรียนมีก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 30.81
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนการอสนมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

บท
Articles