การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บรายวิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

อมรรัตน์ โพธิวัฒน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บรายวิชา เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนผ่านเว็บ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ที่เรียนรายวิชา เทคโนโลยี โรงเรียนบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการกลุ่มแบบสุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ รายวิชา เทคโนโลยี 2) แผนการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนผ่านเว็บ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนผ่านเว็บ การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรง (IOC) และสถิติที่ใช้ในการทดลองสมมติฐานการวิจัย ได้แก่ t-test แบบ Dependent
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ รายวิชา เทคโนโลยี ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.10/80.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.3584 แสดงว่าผู้เรียนมีก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 35.84 3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าจากก่อนเรียน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด (gif.latex?\widetilde{x}= 4.55)

Article Details

บท
Articles