โอกาสและความท้าทายในยุคหลังโควิด-19 กับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

Main Article Content

นพรัตน์ เผ่าพัฒน์

บทคัดย่อ

ท่ามกลางวิกฤต ย่อมมีโอกาส สถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ในทุกมิติ วิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกถูกสถานการณ์บังคับให้เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้องค์กรและคนทำงานต่างต้องกลับมาทบทวนว่า พวกเราจะยังคงมุ่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด หรือจะเปลี่ยนมุมมองที่มุ่งสู่การเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดการณ์อนาคตได้ (Deloitte, 2021) วิกฤตนี้ส่งผลให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ ไม่สามารถใช้แผนกลยุทธ์เดิมที่เคยวางไว้ก่อนหน้านี้ได้อีกต่อไป จึงต้องมีการพลิกมุมอง ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการใหม่ทั้งหมด จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 และภาพรวมสถานการณ์โลกในยุคหลังโควิด-19 มีการนำเสนอใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ด้วย
บทความนี้ได้นำเสนอต้นแบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนในยุคหลังโควิด-19 ที่มีการเชื่อมโยงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กรไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1. การสรรหาและคัดเลือกกับสังคมผู้สูงอายุและแรงงานสูงอายุ 2. การรักษาและสร้างความผูกพันกับการสร้างระบบนิเวศน์ของความสัมพันธ์ภายในองค์กร 3. การฝึกอบรมและพัฒนากับทักษะแห่งความเป็นจริง และ 4. การสร้างแรงจูงใจกับการบูรณาการความเป็นอยู่ที่ดีในงาน เพื่อเปิดมุมมองและเป็นแนวทางให้องค์กรต่าง ๆ นำต้นแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ของแต่ละองค์กร เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการปรับตัวและบรรลุผลสำเร็จทั้งการอยู่รอด อยู่ร่วม และอยู่อย่างมีความหมายบนโลกใบนี้ต่อไป เพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่คาดไม่ถึงอาจจะกำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้

Article Details

บท
Articles