การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

Main Article Content

นิติญาพร ใจเที่ยง
วรางคณา เทศนา

บทคัดย่อ

          งานวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำ วิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและ เก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


          ผลวิจัยพบว่า ทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ นักเรียนมีผลการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 86.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 80 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เขียนสะกดคำวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ มีค่าเท่ากับ 0.7286 คิดเป็นร้อยละ 72.86 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27

Article Details

บท
Research Article