การรับฟังอย่างลึกซึ้ง : ตัวช่วยยามที่ต้องจัดการชีวิต

Main Article Content

ธานินทร์ แสนทวีสุข

บทคัดย่อ

ทักษะการรับฟังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารของมนุษย์ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ชีวิตต้องเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤติที่นอกจากจะส่งผลต่อสภาวะทางกายแล้วยังส่งผลต่อสภาวะทางจิตใจไม่แพ้กัน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเข้าใจความหมายของทักษะการรับฟังอย่างลึกซึ้งที่เป็นการฟังในระดับความรู้สึกและความต้องการเบื้องลึก โดยผู้ฟังมีสิทธิ์เลือกที่จะฟังหรือไม่ฟัง ต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจ มีการใคร่ครวญถึงสิ่งที่รับรู้หรือสัมผัสได้ผ่านเรื่องราวและความรู้สึกที่แสดงออกผ่านคำพูด น้ำเสียง สีหน้าท่าทาง และภาษากาย โดยสรุปความเข้าใจจากองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญผสมผสานกับองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในเรื่องการรับฟังอย่างลึกซึ้งของผู้เขียนมากกว่า 10 ปี และบทสัมภาษณ์ของบุคคลจำนวน 6 คนในสายอาชีพที่แตกต่างกัน ที่มีประสบการณ์ในการนำการรับฟังไปใช้ในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเอง ในแง่ความสัมพันธ์ของคู่ชีวิต ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว การรับมือกับคนในที่ทำงาน การจัดการกับสภาวะต่างๆภายในจิตใจตนเอง รวมไปถึงการเรียนรู้เติบโตภายใน นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอปัจจัยหนุนเสริม ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกจากจากบทสัมภาษณ์ของของบุคคลผู้ประสบการณ์ตรงในการนำการรับฟังไปใช้ในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองดังกล่าวข้างต้น ที่จะช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้การรับฟังอย่างลึกซึ้งให้เกิดประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ของชีวิต      

Article Details

บท
Articles