About the Journal

วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม | NAJUA: Architecture, Design and Built Environment

ISSN 2697-4630 (Print) 

ISSN 2697-4665 (Online)

Aim and Scope

         วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม เปิดรับพิจารณา "บทความทางวิชาการ" "บทความวิจัย" "บทความปริทัศน์" "บทความวิจารณ์หนังสือ - บทความ" "บทความแปล" "บทความสรุปผลงานการสร้างสรรค์" และ "บทความสรุปผลการบริการวิชาการรับใช้สังคม" ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์แขนงต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ คือ

- ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบสถาปัตยกรรม

- ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย

- สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม

- เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรม

- การบริการจัดการ และการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม

- การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และการผังเมือง

- การพัฒนาที่อยู่อาศัย

- การเรียนการสอนทางสถาปัตยกรรม

Peer Review Process

         การประเมินบทความนั้น กองบรรณาธิการ จะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญจำนวน 2 ท่าน และหากผลการประเมินไม่เป็นเอกฉันท์จะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 ร่วมพิจารณา ทั้งนี้ การประเมินบทความดำเนินการในลักษณะ Double Blinded Process โดยไม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสังกัดเดียวกันกับผู้เขียน ทั้งนี้ การทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ และการส่งบทความไปยังผู้ทรงคุณวุฒิใช้เวลาประมาณ 10 วัน นับตั้งแต่ที่กองบรรณาธิการได้รับบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30 วัน

Author Guidelines

1. บทความที่จัดพิมพ์ตามรูปแบบ (Format) ที่กำหนด จำนวน 3 ชุด (สามารถพิมพ์แบบหน้า - หลัง)  

2. แผ่น CD 1 แผ่น บรรจุบทความในไฟล์ Word, Pdf ของบทความที่จัดพิมพ์ตามรูปแบบ (Format) ที่กำหนด, พร้อมไฟล์รูปภาพ, Diagram, แผนที่ ที่จัดทำเป็นไฟล์รูปภาพ JPG, TIF ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi

3. บทความที่เป็นงานแปลหรือเรียบเรียงต้องอ้างที่มาโดยละเอียด และต้องได้รับอนุญาตจากต้นฉบับ

4. บทความสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอื่นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการรอรับการพิจารณาจากวารสารอื่นๆ ทางกองบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณาโดยเด็ดขาด

5. การอ้างอิง และรูปแบบบรรณานุกรม : ตามรูปแบบข้อกำหนดของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) (TCI) และ ASEAN Citation Index (ACI)

6. พร้อมแนบเอกสาร “แบบฟอร์มการเสนอบทความเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์”

7.  หากผู้นำเสนอบทความเป็นนิสิต - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องแนบเอกสาร “คำรับรองคุณภาพบทความจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์”

8. บทความที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารเป็นอภินันทนาการจำนวน 2 เล่ม

9. การที่ผู้อ่านจะนำข้อความใดๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารทราบ และต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ยกเว้นการอ้างอิงเพื่อการต่อยอดทางวิชาการ แต่ต้องทำการอ้างอิงถึงผลงานตามระบบการอ้างอิง

10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรถือลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่บทความ และสามารถนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหน้าจั่วฯ เผยแพร่ในลักษณะต่างๆ ได้ รวมทั้งเปิดให้สาธารณชนดาวน์โหลดในลักษณะของ Digital ไฟล์ (PDF Format) ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เขียนบทความทราบ

Publication Frequency

ปี พ.ศ. 2562 กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ
- ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

2019 : The journal is published two issues annually in June and December
- Issue 1: January - June 
- Issue 2: July - December

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Journal History

         วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม เป็นวารสารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยเริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน

บรรณาธิการ

เล่มที่ 1: รศ.อนุวิทย์ เจริญศุภกุล   เล่มที่ 21: ผศ.ดร.สุพักตรา สุทธสุภา
เล่มที่ 2: รศ.ปราโมทย์ ธาราศักดิ์   เล่มที่ 22: ผศ.ดร.นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ
เล่มที่ 3: ผศ.เด่น วาสิกศิริ   เล่มที่ 23: ผศ.ดร.นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ
เล่มที่ 4: ศ.จรัญพัฒน์ ภูวนันท์   เล่มที่ 24: ผศ.ดร.นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ
เล่มที่ 5: ศ.ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ   เล่มที่ 25: อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
เล่มที่ 6: ผศ.พรพจน์ สุขเกษม   เล่มที่ 26: อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
เล่มที่ 7: ผศ.สาทิศ ชูแสง   เล่มที่ 27: อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
เล่มที่ 8: อมรา จ๋วงพานิช   เล่มที่ 28: อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
เล่มที่ 9: รศ.ดร.วีระ อินพันทัง   เล่มที่ 29: อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
เล่มที่ 10: รศ.ดร.วีระ อินพันทัง   เล่มที่ 30: อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
เล่มที่ 11: รศ.สมคิด จิระทัศนกุล   เล่มที่ 31: อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
เล่มที่ 12: รศ.สมชาติ จึงสิริอารักษ์   เล่มที่ 32: อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
เล่มที่ 13: -   เล่มที่ 33: อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
เล่มที่ 14: ผศ.ดร.สุพักตรา สุทธสุภา   เล่มที่ 34 ฉ.1 : อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
เล่มที่ 15: ผศ.ดร.สุพักตรา สุทธสุภา   เล่มที่ 34 ฉ.2 : อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
เล่มที่ 16: อำนาจ รัตนบัญญัติ    
เล่มที่ 17: -    
เล่มที่ 18: ผศ.ดร.สุพักตรา สุทธสุภา    
เล่มที่ 19: ผศ.ดร.สุพักตรา สุทธสุภา    
เล่มที่ 20: ผศ.ดร.สุพักตรา สุทธสุภา