Return to Article Details ระบบโครงสร้างหลังคาพาดช่วงกว้างของโรงสีข้าวในแถบลุ่มแม่นํ้าน่าน Download Download PDF