การพัฒนาโปรแกรมเสริมใน Google SketchUp เพื่อแสดงภาพของ อุปกรณ์บังแดด ประกอบการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด ตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน

  • ปรีชญา มหัทธนทวี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ทยากร จารุชัยมนตรี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Keywords: โปรแกรม BEC, โปรแกรม Google SketchUp, อุปกรณ์บังแดด, BEC Software, Google SketchUp, Shading Device

Abstract

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้พัฒนาโปรแกรม Building Energy Code (BEC) ขึ้น เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของอาคารด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศในกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 การใช้โปรแกรม BEC เพื่อคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ การการบังแดดของอุปกรณ์บังแดด (Shading Coefficient, SC) ยังมีความไม่สะดวกตรงที่ผู้ใช้โปรแกรม ต้องกรอกข้อมูลเป็นตัวเลขทั้งหมด โดยโปรแกรมไม่สามารถแสดงภาพของหน้าต่างและอุปกรณ์ บังแดดที่ใส่ข้อมูลลงในโปรแกรมได้ จึงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการใส่ข้อมูลของอุปกรณ์บังแดด ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การประเมินประสิทธิภาพของระบบกรอบอาคารคลาดเคลื่อนได้

        บทความนี้ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาโปรแกรมเสริมใน Google SketchUp เพื่อใช้แสดง ภาพสามมิติของหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดจากข้อมูลตัวเลขของโปรแกรม BEC ผลการทดสอบการ ใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในเบื้องต้นพบว่าโปรแกรมสามารถแสดงภาพสามมิติใน Google SketchUp ได้ตรงกันกับไฟล์ข้อมูลของโปรแกรม BEC จึงสามารถที่จะนำโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้เป็นเครื่อง มือในการตรวจสอบความถูกต้องของการใส่ข้อมูลในโปรแกรม BEC เพื่อใช้คำนวณค่าสัมประสิทธิ์การ บังแดดของอุปกรณ์บังแดดได้

 

The Development of a Google SketchUp Plugin to Create 3D Models of Shadings for Shading Coefficient Calculation According to Energy Conservation Law

Prechaya Mahattanatawe, Ph.D., Assistant professor

Tayagorn Charuchaimontri, Ph.D., Lecturer

Faculty of Architecture, Silpakorn University

        In accordance to the Energy Conservation Law of 2009, Ministry of Energy’s Department of Alternative Energy Development and Efficiency developed software “Building Energy Code (BEC)” to evaluate energy efficiency of buildings. The software calculates shading coefficients of shading devices and we have observed some inconvenience; such as all data has to be input as numbers and the BEC software cannot display the input data as pictures. This limitations tend to cause errors in data input which result in improper evaluation of the building envelope performance.

        We report here our findings to develop a Google SketchUp plugin that create 3D models of window and shadings according to the input data from the BEC software. Results of validating the plugin show that it is able to create 3D models correctly utilizing data from BEC text files. The software, therefore, could be used as a tool to check the accuracy of data input in BEC for calculating shading coefficient of external shading devices. 

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
มหัทธนทวีป., & จารุชัยมนตรีท. (1). การพัฒนาโปรแกรมเสริมใน Google SketchUp เพื่อแสดงภาพของ อุปกรณ์บังแดด ประกอบการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด ตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 28, 421. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44972
Section
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรม | Architectural Technology and Innovation