คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์การเมืองหลัง 2475 ผ่านสถาปัตยกรรม “อำนาจ”

  • สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

The People’s Party Celebrates the Constitution: Political History after 1932 through the Architecture of “Power”

Sunon Palakavong Na Ayudhya
Assistant Professor, Faculty of Architecture, Silpakorn University


Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาส. (1). คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์การเมืองหลัง 2475 ผ่านสถาปัตยกรรม “อำนาจ”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 24, 227. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/45065
Section
บทความปริทัศน์ | Review Article

Most read articles by the same author(s)