ศิลปะสมัยอู่ทอง พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๒๐

Authors

  • เสนอ นิลเดช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

ไม่มีบทคัดย่อ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

นิลเดช เ. (2016). ศิลปะสมัยอู่ทอง พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๒๐. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 14, 69. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46198

Issue

Section

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย | History of Architecture and Thai Architecture