ศิลปะสมัยอู่ทอง พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๒๐

  • เสนอ นิลเดช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

ไม่มีบทคัดย่อ

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
นิลเดชเ. (1). ศิลปะสมัยอู่ทอง พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๒๐. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 14, 69. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46198
Section
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย | History of Architecture and Thai Architecture

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>