ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายตัวของเมืองในอิตาลี

  • Romano Viviani มหาวิทยาลัยฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี
  • เด่น วาสิกศิริ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

A method for the Non-Expanding city โดย Romano Viviani อารัมภบท โดย เด่น วาสิกศิริ

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
Viviani, R., & วาสิกศิริเ. (1). ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายตัวของเมืองในอิตาลี. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 11. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46722
Section
การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และการผังเมือง | Urban Design, Landscape Architecture and Urban Planning

Most read articles by the same author(s)