“ละม้าย คล้าย เหมือน”

  • อรศิริ ปาณินท์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

ไม่มีบทคัดย่อ

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
ปาณินท์อ. (1). “ละม้าย คล้าย เหมือน”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 11, 15. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46732
Section
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม | Vernacular Architecture and Cultural Environment

Most read articles by the same author(s)