ชุมชนและสถาปัตยกรรมเพชรบุรี (สมัยทวารวดี - สมัยอยุธยา)

  • สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

ไม่มีบทคัดย่อ

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาส. (1). ชุมชนและสถาปัตยกรรมเพชรบุรี (สมัยทวารวดี - สมัยอยุธยา). NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 11, 26. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46733
Section
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย | History of Architecture and Thai Architecture