สถานภาพล้านนาศึกษา : สถาปัตยกรรมล้านนา (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา)

  • อนุวิทย์ เจริญศุภกุล ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

ไม่มีบทคัดย่อ

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
เจริญศุภกุลอ. (1). สถานภาพล้านนาศึกษา : สถาปัตยกรรมล้านนา (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา). NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 11, 56. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46736
Section
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย | History of Architecture and Thai Architecture

Most read articles by the same author(s)