การพัฒนาเชิงอนุรักษ์เมืองเก่าลพบุรี

  • ประสงค์ เอี่ยมอนันต์ ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

ไม่มีบทคัดย่อ

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
เอี่ยมอนันต์ป. (1). การพัฒนาเชิงอนุรักษ์เมืองเก่าลพบุรี. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 11, 102. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46751
Section
การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม | Architectural Heritage Management and Conservation

Most read articles by the same author(s)