ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารโครงการตามพระราชบัญญัติผังเมือง

  • วาสิฏฐ์ อิ่มแสงจันทร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

ไม่มีบทคัดย่อ

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
อิ่มแสงจันทร์ว. (1). ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารโครงการตามพระราชบัญญัติผังเมือง. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 11, 147. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46759
Section
การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และการผังเมือง | Urban Design, Landscape Architecture and Urban Planning