เวียนรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ สมเด็จครู

  • พระพรหมพิจิตร - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

ไม่มีบทคัดย่อ

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
-พ. (1). เวียนรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ สมเด็จครู. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 9, 9. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46936
Section
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย | History of Architecture and Thai Architecture

Most read articles by the same author(s)