คำว่า “ลาย” และคำว่า “กระหนก”

  • พระพรหมพิจิตร - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

ไม่มีบทคัดย่อ

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
-พ. (1). คำว่า “ลาย” และคำว่า “กระหนก”. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 9, 28. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46942
Section
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย | History of Architecture and Thai Architecture

Most read articles by the same author(s)