หอระฆังวัดพระศรีมหาธาตุ

  • กองบรรณาธิการ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

ไม่มีบทคัดย่อ

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
-ก. (1). หอระฆังวัดพระศรีมหาธาตุ. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 9, 108. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/46959
Section
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย | History of Architecture and Thai Architecture