กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านโนนสะอาด ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy