กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนานวัตกรรมและสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานบูรณาการกับแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy