การพัฒนานวัตกรรมและสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานบูรณาการกับแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน

ผู้แต่ง

  • วิภา ชัยสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • ทิพวรรณ วรรณภักดี ภูมิพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

DOI:

https://doi.org/10.14456/nrru-rdi.2024.8

คำสำคัญ:

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน, ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น

บทคัดย่อ

    การให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์และถือเป็นโอกาสสำหรับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตจริงของผู้เรียน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาครูและนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ 2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และ 3) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรสมการอย่างง่าย คือ นักเรียน จำนวน 447 คน และใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง คือ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์และครูพี่เลี้ยง จำนวน 17 คน นักศึกษา จำนวน 59 คน สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบประเมินองค์ความรู้ ความเข้าใจ (ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83) 2) แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ 3) แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.85) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง พร้อมการทดสอบก่อนแลหลังการพัฒนา และวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การทดสอบที ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภายหลังการพัฒนาครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา มีการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา 2) ได้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการกับแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน จำนวน 17 เรื่อง และ 3) นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานกับแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน สามารถพัฒนาผู้สอนและผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญการเรียนรู้ตลอดชีวิต

References

Barell, J. (2007). Problem- based learning: An inquiry approach (2nd ed). Corwin.

Barell, J. (2010). Problem- based learning: The foundation for 21st century skills. In J. Bellanca & R. Brandt (Eds), 21st century skill: Rethinking how student learn. Solution Tree Press.

Bender, W. N. (2012). Project-Based Learning: Differentiating Instruction for the 21st Century. CORWIN A SAGE Company.

Chuaytanee, N., & Sinprachim, T. (2020). The Development of Learning Activities through Project-based Learning on Local Wisdom to Enhance Undergrad’s Collaboration Skills. Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Province.

Daniel, W. W. (1995). Biostatistics : A foundation for analysis in the health sciences (6th ed.). John Wiley & Sons.

DeVellis, R. (2012). Scale development (3rd ed.). SAGE Publication.

Education Innovation Area Act 2019. (2019, 30 April). Royal Gazette. Volum 136, Chapter 56 A., pp. 102-120.

Kammanee, T. (2020). Teaching science (23th ed.). Chulalongkorn University Press.

Laorpaksin, J. (2020). Development of mathematical investigation activities that promote the mathematical reasoning ability of preservice mathematics teachers. Journal of Education Burapha University, 32(1), 14-31.

McClelland, D. C. (1953). The Achievement Motive. Appletoncetury Crofts.

Mentor information (2022, 15 March). Faculty of Education Roi Et Rajabhat University. https://internedu.reru.ac.th/teacher/mentor-data.php

National Education Act (No. 4) B.E. 2019 (2019, 1 May). Minstry of Education. https://www.moe.go.th/backend/wp-content/uploads/2020/10/5.-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-ฉ.4.pdf

Office of the National Economic and Social Development Council. (2021). Complete report of the project to develop a statistical data system and indicators for use in government administration according to the national strategy. Chulalongkorn University Academic Service Center. http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/12/รายงานฉบับสมบูรณ์-Final-report.pdf

Pachsang, A. P., & Gurmu, Y. Y. (2022). Developing Program for Enhancing the 21st Century Learning Skills in Life & Career Skills through English Camp Management Course. Academic Journal of Buriram Rajabhat University, 14(1), 83-96. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/bruj/article/view/255463/173136

Pattiyathanee, S. (2022). Educational measurement (13th ed.). Prasankanpim.

Phomjui, S. (2020). Techniques for Project Assessment (7th ed.). Jatuporn Design.

Prapasanobol, V. (2021). Project-Based Learning Management According to the Constructionism Theory. Journal of Research and Curriculum Development, 11(2), 8-23. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jrcd/article/view/242560/171074

Rachjun, P. (2020). Community local state: Local government to relationship. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 5(8), 16-35. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/article/view/241524/166414

RitSribun, J. (2021). Development of Environmental Literacy and 21st Century Skills for Grade 8 Students who Learned by Project-Based Learning, Journal of Teacher Professional Development, 2(1), 37-46. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/243470/165486

Sornkattrin, S. (2022). The Development of Teachers by Project Based Learning management in Koh Phangan Municpal school Surattani province. Journal of MCU Nakhondhat, 9(6), 89-102. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/262051/174388

Thongaue, K. (2020). The local wisdom learning resources management of basic educational school under the office of secondary educational service area. [Doctoral dissertation, Silpakorn University]. ithesis-ir.su.ac.th. http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/bitstream/123456789/3100/1/58252917.pdf

TongKum, R., & Boonsong, K. (2021). Training Course Development to Develop Teacher Competencies in Project Base Learning Management of Pranburi Industrial and Community Education College. Vocational Education Innovation and Research Journal, 5(2), 188-199. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/247729/171318

Wongkumsin, T., & Singhwee, C. (2020). Project-based learning for development self-directed learning. Journal of Social Sciences and Humanities, 46(1), 218-253. https://kukrdb.lib.ku.ac.th/journal/JSSH/search_detail/result/408638

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-18

How to Cite

ชัยสวัสดิ์ ว., & วรรณภักดี ภูมิพันธ์ ท. (2024). การพัฒนานวัตกรรมและสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานบูรณาการกับแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน. วารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคม, 18(1), 128–146. https://doi.org/10.14456/nrru-rdi.2024.8