Readiness of City Municipalities and Town Municipalities Officers for Requesting Budget Allocation

Authors

  • สันติสุข แก่นดำ -
  • Pirada Chairatana Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Keywords:

budgeting cycle, budget receiving organization, readiness in work, work environment

Abstract

This research aimed 1) to study the level of work readiness in the budgeting cycle of the authorities of City Municipalities and Town Municipalities 2) to study the level of opinion about the work environment of the authorities of City Municipalities and Town Municipalities 3) to compare the
work readiness in the budgeting cycle of the individual factor and 4) to study the relationship between work environment factors and the work readiness in the budgeting cycle of the authorities of
City Municipalities and Town Municipalities. The sample group consisted of 260 from authorities of City Municipalities and Town Municipalities nationwide. The results revealed that the authorities of City Municipalities and Town Municipalities were ready to work in the overall budgeting cycle is high. But with a moderate level of intellectual readiness. And has a high level of overall work environment. The hypothesis testing results showed that different educational levels and position types had different work readiness in the budgeting cycle. In respect of different sexes, age, government service life, organizational status, and region in which the organization is located there was no difference in the readiness to operation in the budgeting cycle. It was also found that the work environment factor is related to the readiness to perform the budgeting cycle.

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2563). ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สืบค้นจาก https://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp.

กัลยา ด้วงคล้า. (2560). ผลของปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีต่อความสุขในการ

ทำงานของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ณัฐฐวรรณ อินทรทิตย์. (2562). การบริหารงบประมาณ. สืบค้นจากhttps://slideplayer.in.th/slide/16161781/.

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561. (2561, 11 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 92ก. หน้า 3, 8-9, 7, 14, 30.

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561. (2561, 19 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 27ก. หน้า 6-7.

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560. (2560, 17 พฤศจิกายน).

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนพิเศษ 281ง. หน้า 14-16.

พัฒน์นรี อ่าโต. (2560). ความพร้อมของผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน +6. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

มัตติกา ธินันท์. (2557). ความพร้อมของสถาปนิกไทยเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัตน์ศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. พ.ศ. 2560. (2560, 4 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 40ก. หน้า 41, 74-75.

ระเบียบสำนักงบประมาณ. (2562). ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562. 31 กรกฎาคม 2562.

ระเบียบสำนักงบประมาณ. (2562). หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือ เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562. 31 กรกฎาคม 2562.

สำนักงบประมาณของรัฐสภา. (2560). คู่มือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ:

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา. (2563). วิเคราะห์ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. กรุงเทพฯ:

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2564). วิเคราะห์ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

ศศิธร แก้วศรี. (2560). การศึกษาแรงจูงใจในการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานและการทำงานเป็นทีม

ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร. รายงานการค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ภาษาอังกฤษ

Downing, J. & Thackrey, D. (1971). Reading Readiness. London: Hodder and Stoughton.

Gilmer B.V. (1987). Industrial Psychology. New York: McGraw - Hill.

Guidry C. (2012). Career readiness: Are we there yet? Techniques: Connecting Education & Careers.

New York: ERIC.

Hoyle D. (2009). ISO 9000 Quality Systems Handbook. Oxford: Butterworth - Heinemann.

National Association of Colleges and Employers. (2016). Career readiness defined. Pennsylvania:

NACE Center.

Translated References

Amtoh, P. (2017). Readiness of entrepreneurs in one tambon one product in Nakhon Pathom Province Product development to enter the ASEAN Economic Community +6. Thesis for Master degree of Business Administration in Political Science, Kasetsart University.

(In Thai)

Regulations of Budget Bureau. (2019). Budget Management Regulations B.E. 2019. 2019, 31 July. (In Thai)

Regulations of Budget Bureau (2019). Criteria on the use of expenditure budgets allocated money transfer or change allotment B.E. 2019. 2019, 31 July. (In Thai)

Department of Local Administration. (2020). Information on the number of local government organizations. Retrieved from www.dla.go.th/work/abt/index.jsp. (In Thai)

Duangkla, K. (2017). Effects of personal factors and working environment on happiness at work for operators in the automotive industry Laem Chabang Industrial Estate. Thesis for Master degree of Business Administration Program in Industrial Management and Development, Kasetsart University. (In Thai)

Gaewsri, S. (2017). Work motivation study Working Environment and Teamwork Affecting Organizational Engagement of Operational Level Employees in Bangkok. Independent Study for Master degree of Business Administration, Bangkok University. (In Thai)

Intrarathit, N. (2019). Budget management. Retrieved from https://slideplayer.in.th/slide/16161781/. (In Thai)

Parliamentary Budget Office. 2017. A manual to support the performance of members of the National Legislative Assembly in considering the annual budget expenditure bill.

B.E. 2017. Bangkok: The Secretariat of the House of Representatives. (In Thai)

Parliamentary Budget Office. 2020. Analysis of issues and observations of the Extraordinary Commission considering the annual budget expenditure bill B.E. 2020. Bangkok:

The Secretariat of The House of Representatives. (In Thai)

Parliamentary Budget Office. 2021. Analysis of issues and observations of the Extraordinary Committee in considering the annual budget expenditure bill B.E. 2020-2021. Bangkok: The Secretariat of the House of Representatives. (In Thai)

The 2017 Announcement of the Provincial Administration Policy Committee and Provincial Group on establishing a provincial group and defining a province as the operating center of the provincial group No 3. (2017, 17 November). Royal Gazette. Issue 134 Special Section 281 NgorNgoo. P 14-16. (In Thai)

The 2017 Royal Gazette of Constitution of the Kingdom of Thailand. (2017, 6 April). Royal Gazette. Issue 135 Section 40 GorGai. P 41, 74-75. (In Thai)

The 2018 Royal Gazette of Budgetary Procedures Act B.E. (2018, 11 November). Royal Gazette. Issue 135 Section 92GorGai. P 3, 8-9, 7, 14, 30. (In Thai)

The 2018 Royal Gazette of State Fiscal Discipline Act B.E. (2018, 19 April). Issue 135 Section 27.

P 6-7. (In Thai)

Thinan, M. (2014). The readiness of Thai architects to support the free movement of labor within ASEAN Economic Community. Thesis for Master degree of Business Administration in Globalization Studies, Kasetsart University. (In Thai)

Published

2022-06-30

How to Cite

แก่นดำ ส., & Chairatana ภ. . (2022). Readiness of City Municipalities and Town Municipalities Officers for Requesting Budget Allocation . Local Administration Journal, 15(2), 139–162. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/colakkujournals/article/view/257995