โซ่พิสัยโมเดล: ตัวแบบการพัฒนาท้องถิ่นแนวใหม่ด้วยกลไกพิพิธภัณฑ์ชุมชน

The So Phisai Model: A New Approach to Local Development based on Community Museum Mechanism

Authors

Keywords:

Life Community Museum, Museology, Local Development, So Phisai District, Bueng Kan Province

Abstract

This article assesses museology theory and the role of museums as a center of local development. A study was conducted based on the experiences of the Life Community Museum Bueng Kan and eight community museums located in So Phisai District, Bueng Kan, Thailand. The study offers a new local development approach, the "So Phisai Model," in which community museums play an important role in initiating, managing, and integrating multiple development programs at the community, sub-district, and district levels. This model also indicates a new approach to community resources management and inclusive income distribution. A further argument made by the authors is that the community museum approach has a high potential to make a significant contribution to local development in Thailand, a method that local governments should integrate into their development plans in a comprehensive manner. Moreover, this study reveals that the museum is a missing sector in the collaborative governance literature. Thus, the enlargement of community museums into other cities across Thailand and further research into the roles of community museums within local collaborative systems would broaden the boundaries of local collaborative governance theory.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ภาษาไทย

กฤษฎา ตัสมาส. (2560). การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัฒน์. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์, 12(24), 70-84.

กรมศิลปากร. (2557). คู่มือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากรม กระทรวงวัฒนธรรม

กรุงเทพธุรกิจ. (2562). พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต บึงกาฬ เรียนรู้วิถีชีวิต-สร้างรายได้ชุมชน. จาก: https://www.bangkokbiznews.com/social/852030

กานต์รวี ชมเชย. (2557). การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษามีวเซียมสยามและพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สัน. (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์). สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์. (2560). การจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือ (collaborative governance): แนวคิด วรรณกรรมคัดสรร และคำสำคัญ. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(3), 286-298

ทศพล ว่องไวกลยุทธ์. (2556). การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อำเภอ อ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ). คณะวิทยาการจัดการ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

นิตยสารคิด. (2565). พลิก ‘Local’ สู่ ‘เลอค่า’ กับพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตที่บ้านเกิด ของ “ขาบ” สุทธิพงษ์ สุริยะ. จาก: https://www.creativethailand.org/view/article-read?article_id=33785&lang=th&life-community-museum-buengkan

ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และคณะ (2550). วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 จัดทำฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.).ระยะที่ 2

ยุกติ มุกดาวิจิตร. (2561). ‘พิพิธภัณฑ์’ ไม่ใช่ที่เก็บของ ไม่ใช่ของที่เก็บ. The101World. จาก: https://www.the101.world/real-functions-of-museum/

รุจิรา ไชยคำภา. (2558). ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในการรับรู้ของประชาชนกรุงรัตนโกสินทร์. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร). คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนซ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วิภาดา ชาตะสุวัจนานนท์ และกันยารัตน์ เควียเซ่น. (2559). การดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 34(3), 90-102

ศรีศักร วัลลิโภดม. (2561). พิพิธภัณฑ์และและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. (2551). โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. สำนักงานกองทุนสนับสนุนทุนวิจัย (สกว.).

The Momentum. (2561). พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตแห่งบึงกาฬ บ้านหลังเก่าที่พาเราไปเรียนรู้วิถีดั้งเดิมของอีสาน. จาก: https://themomentum.co/life-community-museum-bueng-kan/

ภาษาอังกฤษ

Agranoff, R., I. & McGuire, M. (2003). Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments. Washington: Georgetown University Press.

Basu, P., & Modest, W. (eds.). (2015). Museums, heritage and international development. London: Routledge.

Brown, K. (2019). Museums and Local Development: An Introduction to Museums, Sustainability and Well-being. Museum International, 71:3-4, 1-13.

Capstik, B. (1985). Museums and tourism. International Journal of Museum Management and

Curatorship, 4(4), 365-372.

Chang, C. (2015). Community Involvement & Ecomuseums Towards a Mutual Approach to Ecomuseology and Landscape Studies. Doctoral Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences.

Choi, M.S. (2017) A New Model in an Old Village: The Challenges of Developing an Ecomuseum, Museum International, 69 (1-2), 68-79, DOI: 10.1111/muse.12151

Corsane, G. (2006) Using ecomuseum indicators to evaluate the Robben Island Museum and World Heritage Site. Landscape Research, 31(4), 399-418.

Corsane, G., Davis, P., Elliott, S., Maggi, M., Murtas, D., & Rogers, S. (2007) Ecomuseum Evaluation: Experiences in Piemonte and Liguria, Italy. International Journal of Heritage Studies, 13(2), 101-116, DOI: 10.1080/13527250601118936

Crowder, M., Roohanifar, M., Brown, T., A. (2022). Public Sector Strategy: Concepts, Cases and Tools. London: Routledge.

Davis, P. (1999). Ecomuseums: A Sense of Place. London: Leicester University Press.

de Varine, H. (2985). The World and Beyond. Museum International, 37(4), 185.

Donghai, S. (2008) The Concept of the Ecomuseum and its Practice in China. Museum International, 60 (1-2), 29-39, DOI: 10.1111/j.1468-0033.2008.00634.x

Duncan, G. (2006). Museums of cities and urban futures: new approaches to urban planning and the opportunities for museums of cities. Museum international, LVIII(58), 3/231, 32-42.

Garthe, C., J. (2023). The Sustainable Museum : How Museums Contribute to the Great Transformation. London: Routledge.

Greenwood, S., Singer, L., & Willis, W. (2021). Collaborative Governance: Principles, Processes, and Practical Tools. New York: Routledge.

Hamilton, D., K. (2002). Regimes and Regional Governance: The Case of Chicago. Journal of Urban Affairs, 24(4), 403-423.

Hill, M., & Varone, F. (2021). The Public policy Process (Eight Edition). London: Routledge.

ICOM (2019). Museums as Cultural Hubs: the Future of Tradition. Retrieved from:

https://imd.icom.museum/past-editions/2019-museums-as-cultural-hubs-the-future-of-tradition/

ICOM Statutes. (2007). Museum Definition. ICOM Statutes, adopted by the 22nd General Assembly in Vienna, Austria. Retrieved from: https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/

ICOM. (2018). The Future of Communities of Cities. Frankfurt: Book of Proceedings CAMOC Annual Conference 2018.

Kooiman, J. (2003). Governing as Governance. New York: Sage.

Lanzinger, M., & Garlandini, A. (2019). Local Development and Sustainable Development Goals: A Museum Experience. Museum International, 71 (3-4), 46-57.

Local Government Association. (2019). Making the most of your museum: a handbook for councillors. London: Local Government House.

Mitlin, D., Colenbrander, S., & Satterthwaite, D. (2018). Editorial: Finance for community-led local, city and national development. Environment and Urbanization, 30(1), 3-14.

Nishizaki, Y. (2011). Political Authority and Provincial Identity in Thailand: The Making of Banharn-buri (Studies on Southeast Asia). New York: Cornell University Press.

Nogare, C., D. (2018). Cities and Museums Working Together to Foster Local Development: The Case of MUVE. Venice. OECD Venice Conference on Culture and Local Development.

OECD/ICOM. (2018). Culture and Local Development: Mixing the Impact (Guides for Local Governments, Communities, and Museums. Paris: OECD publishing.

Pholsim, S., & Inaba, Y. (2022a). Roles of policy brokers in collaborative governance: Evidence from Khon Kaen and Bueng Kan cities in Thailand. Asian Politics & Policy 14(3):1-14

Pholsim, S., & Inaba, Y. (2022b). Revitalizing Local Economy: A Comparative Study Between Thailand and Japan. The Journal of Social Science, 2022(89), 115-137

Piccinato, G. (2012). City museums, museum cities, modern cities. In Jones, I., Sandweiss, E., Mouliou, M., & Orloff, C. (eds.). Our Greatest Artefact: the City (Essays on cities and museums about them). CAMOC: ICOM's International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities.

Rivera, R.C. (2016). Museums are a valuable education hub. The Peninsula. Retrieved from: https://thepeninsulaqatar.com/article/22/11/2016/Museums-are-a-valuable-education-hub

Sonoda, N. (ed.). (2016). New Horizons for Asian Museums and Museology. Osaka: Springer.

The World Bank. (2019). New Perspectives on Results-Based Blended Finance for Cities. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development and The World Bank.

UNESCO. (2010). Community-Based Approach to Museum Development in Asia and the Pacific for Culture and Sustainable Development. Paris: UNESCO.

Yoshihara, S. (2016). JICA’s Cooperation in Museum Construction and Capacity Building of Human Resources. In Sonoda, N. (ed.). (2016). New Horizons for Asian Museums and Museology. Osaka: Springer.

Downloads

Published

2023-06-28

How to Cite

Pholsim, S., & Suriya, S. (2023). โซ่พิสัยโมเดล: ตัวแบบการพัฒนาท้องถิ่นแนวใหม่ด้วยกลไกพิพิธภัณฑ์ชุมชน: The So Phisai Model: A New Approach to Local Development based on Community Museum Mechanism. Local Administration Journal, 16(2), 289–312. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/colakkujournals/article/view/264023