กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เมทริกซ์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการคำนวณประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยวิธีแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล