กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล