บทบรรณาธิการ

Authors

  • Teerachai Nethanomsak มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

บทบรรณาธิการ

Abstract

สำหรับวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 3 ปี 2561 (กันยายน-ธันวาคม) เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และผ่านการรับรองคุณภาพวารสารกลุ่มที่ 1 ค่า Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2560 ที่ 0.035

การขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศด้วยฐานการวิจัย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการดำเนินงานวิจัยที่ประสานสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันทั้งระบบและในทุกระดับ ตั้งแต่ฐานรากจนถึงระดับนโยบายสูงสุด ได้คัดสรรงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเปิดเล่มกันด้วยผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการให้คำปรึกษาการเงินระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทย” ที่ผลวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทย อีกเรื่องที่น่าสนใจและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในระดับนโยบายคือ  “การพัฒนามาตรวัดบุคลิกภาพของเมือง” ข้อค้นพบจากงานวิจัยเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการพัฒนาเมืองให้มีศักยภาพและสร้างความโดดเด่นให้กับเมืองได้อย่างเหมาะสม ส่วนงานวิจัยที่ศึกษาในระดับชุมชนทางบรรณาธิการได้คัดสรรงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบัญชีครัวเรือนของชนเผ่าม้ง” ซึ่งผลวิจัยได้สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาระบบบัญชีครัวเรือนที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน สามารถช่วยให้เกิดการควบคุมการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียงและสามารถสร้างสุขให้กับชีวิตได้ในที่สุด

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความทุกเรื่องในฉบับปิดท้ายปี 2561 จะมีส่วนช่วยในการต่อยอดความคิดของนักวิจัย นักวิชาการในแวดวงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนสังคมเฉพาะประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

Downloads

Published

2018-11-19

How to Cite

Nethanomsak, T. (2018). บทบรรณาธิการ. KKU Research Journal (Graduate Studies) Humanities and Social Sciences, 6(3). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/gskkuhs/article/view/156122

Issue

Section

บทบรรณาธิการ (Editorial Note)