About the Journal

ประวัติความเป็นมา วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วารสารอักษรศาสตร์ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2518 มุ่งเน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในแขนงอักษรศาสตร์ ครอบคลุม 3 สาขาวิชาว่าด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิจิตรศิลป์  การจัดทำวารสารอักษรศาสตร์ ดำเนินงานไปได้เพียงปีเศษก็ต้องหยุดชะงัก เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย รวมถึงการผลิตหนังสือและวารสารต่าง ๆ จนกระทั่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้ผลักดันให้การผลิตวารสารทางวิชาการของคณะอักษรศาสตร์กลับมาอีกครั้ง โดยใช้ชื่อ  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสามารถออกวารสารฉบับแรกใน พ.ศ.2520

การดำเนินงานจัดทำวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในระยะแรกใช้เงินทุนบริจาคจากคณะกรรมการคณะอักษรศาสตร์ ผู้ซึ่งตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการผลิตวารสารทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเห็นทางวิชาการ ตลอดจนการวิจัย อันเป็นคุณประโยชน์แก่วงการวิชาการและการศึกษา ต่อมาภายหลังจึงได้รับเงินจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

กระบวนการจัดทำวารสารอักษรศาสตร์ฯ มีอาจารย์เป็นผู้ดำเนินงานทั้งหมด กล่าวได้ว่าร่วมมือกันบริหารจัดการนับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มจากการพิจารณาคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพ ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการจัดหาบทความสำหรับลงตีพิมพ์ในวารสาร นอกจากนี้ คณะทำงานยังต้องดำเนินการออกจดหมาย ปรึกษาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาโรงพิมพ์ ซึ่งในสมัยก่อนนั้นยังใช้ระบบการพิมพ์ที่เรียกว่า แบบเรียงตัวพิมพ์  ใช้ระยะเวลานานในการพิมพ์ ต่างจากเทคโนโลยีการพิมพ์ในปัจจุบันที่ทันสมัยและรวดเร็ว และขั้นตอนการจัดจำหน่าย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการผลิตวารสารมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไร ส่วนใหญ่ส่งไปอภินันทนาการ ส่งมอบแก่สถานศึกษาต่าง ๆ ห้องสมุด และหอสมุด และอาจมีแบ่งจำหน่ายได้บ้างในราคาที่ไม่สูงมากนัก หากแต่ในอนาคตรูปแบบของวารสารมีแนวโน้มที่จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับยุคสมัยซึ่งอาจนำเสนอวารสารอักษรศาสตร์ฯ ในรูปแบบหนังสือดิจิทัล หรืออีบุ๊ก (e-book)

ปัจจุบันวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีบรรณาธิการและคณะที่ปรึกษา กองบรรณาธิการประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกร่วมกันดำเนินงานพร้อมทั้งพยายามผลักดันให้วารสารสามารถดำเนินงานไปได้ตามขั้นตอนสามารถออกวารสารได้ตามกำหนด ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) และที่สำคัญเป็นวารสารที่มีคุณภาพดีทางวิชาการ ซึ่งวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการรับรองคุณภาพและถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 1 จาก Thai Journal Citation Index Centre (TCI) ซึ่งมีระยะเวลาในการรับรองคุณภาพวารสารเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จากความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความทุ่มเทของคณะทำงาน ทำให้กว่า 40 ปี ที่ผ่านมา วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังคงทำหน้าที่เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นแรงผลักดันที่กระตุ้นและส่งเสริมอาจารย์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการและเป็นวิทยาทานทางการศึกษา ในขณะเดียวกันยังช่วยสร้างองค์ความรู้ เปิดโลกทัศน์ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความคิดเห็นในวงวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ดังเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิชการอันทรงคุณค่าออกสู่สังคม

 

Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์)

ารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิจิตรศิลป์โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน โดยจะทำการตีพิมพ์เผยแพร่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) เป็นต้นไป และรับบทความเพื่อทำการตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับละ 10-15 บทความ ไม่รวมบทวิจารณ์หนังสือ 

ระยะเวลาในการรับต้นฉบับบทความเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกองบรรณาธิการ 

ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน เปิดรับต้นฉบับ มกราคม-มีนาคม 

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม เปิดรับต้นฉบับ กรกฎาคม-กันยายน 

โดยผู้ที่ต้องการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ต้องเตรียมต้นฉบับบทความตามที่กำหนดและส่งผ่านระบบจัดการวารสารของ ThaiJo เท่านั้น

 

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความที่ส่งเข้ามาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน ในรูปแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

 

Types of articles (ประเภทของบทความ)

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (article) บทความปริทัศน์  (review article) และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ แนะนำหนังสือ (book review)

บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน รวมถึงไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

 

Publication Frequency (กำหนดออก)

ารสารมีกำหนดออก 2 ฉบับต่อปี (ราย 6 เดือน)

    • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
    • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

ISSN (ฉบับพิมพ์) 0857-2038

ISSN (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์) 2672-9709

 

Sources of Support (ผู้ให้การสนับสนุน)