Book Review: สตรีผู้มีอาชีพเลี้ยงลูก

Authors

  • Sirinat Sirirat Instructor, Ph.D., Department of Modern Eastern Languages, Faculty of Arts, Silpakorn University

Abstract

วรรณกรรมลายลักษณ์ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุด “สตรีผู้มีอาชีพเลี้ยงลูก” อันทรงคุณค่าเล่มนี้ เป็นการรวบรวมวรรณกรรมของนักประพันธ์ชั้นครูที่เรียงร้อยถ้อยคำจากความคิด อารมณ์ความรู้สึก และประสบการณ์อันทรงคุณค่าตามการแบ่งยุคสมัยของวรรณคดี ประกอบด้วย 9 เรื่องสั้นที่คัดสรรโดยสถาบันการแปลวรรณกรรมเกาหลี (The Literature Translation Institute of Korea) และเป็นวรรณกรรมที่รู้จักกันดีของชาวเกาหลีทุกคน โดยเรื่องสั้นแต่ละเรื่องบรรจงถ่ายทอดเรื่องราวในหลากหลายมิติของนักประพันธ์ที่สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีอันสลับซับซ้อนในมุมมองที่แตกต่างจาก “กระแสความนิยมเกาหลี” ในปัจจุบัน ทำให้เห็นแง่มุมที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีผู้ได้ชื่อว่าเป็น “หนึ่งในสี่เสือแห่งเอเชีย”

Downloads

Download data is not yet available.

Additional Files

Published

2020-06-18

How to Cite

Sirirat, S. (2020). Book Review: สตรีผู้มีอาชีพเลี้ยงลูก. Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University, 42(1), 300–304. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu/article/view/243305