การปรับปรุงอักษรและอักขรวิธีไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

Authors

  • จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

การปรับปรุงอักษร, อักขรวิธีไทย, จอมพล ป.พิบูลสงคราม, ตัวอักษรไทย, ลายสือไทย

Downloads

Download data is not yet available.

References

โคสนาการ, กรม. พจนานุกรมตัวสกดแบบใหม่. พระนคร : โรงพิมพ์สาสนสึกสา, 2485.

ตรีศิลปั บุญขจร. นวนิยายกับสังคมไทย (2475-2500). กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2523.

แถมสุข นุ่มนนท์. ฟื้นอดีต. กรุงเทพฯ : เรืองศิลป์, 2522.

แถมสุข นุ่มนนท์. เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง. กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2521.

นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาและดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา.

สาส์นสมเด็จ เล่ม 26. พระนคร : คุรุสภา, 2515.

ประอรรัตน์ บูรณมาตร์. หลวงวิจิตวาทการกับบทละครประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2528.

เปลื้อง ณ นคร. "อักขรสมัยยุคสิบปีแห่งวัธนชัย.... " ภาษาและหนังสือ. 15, 2 (ตุลาดม-มีนาคม 2526): 36-56.

พิทยาลงกรณ์, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. สามกรุง. พระนคร : คลังวิทยา, 2504

ยศวัชรเสถียร. ความเป็นมาของประวัติการประพันธ์ไทยและนักประพันธ์. พระนดร : แพร่พิทยา, 2506.

สมสินี สิงหกันด์, "ภาษาไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม." สารนิพนธ์ภาดวิชาภาษาไทย ดณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ. 2536.

สำนักนายกรัฐมนตรี. "ประกาศเรื่องการปรับปรุงตัวอักษรไทย." ราซกิจจานุเบกสา. เล่มที่ 59 ตอนที่ 35 (1 มิถุนายน 2485).

สำนักนายกรัฐมนตรี. "ประกาศเรื่องการไช้เลขสากลเปนเลขไทย." ราชกิจจานุเบกสา. เล่มที่ 59 ตอนที่ 35 (๑ มิถุนายน2485).

สำนักนายกรัฐมนตรี. "ประกาศเรื่องวางระเบียบคำแทนชื่อและคำรับ คำปติเสธ. " ราชกิจจานุเบกสา เล่มที่ 54 ตอนที่ 41 (23 มิถุนายน 2485).

สำนักนายกรัฐมนตรี. "ประกาศเรื่องไห้ไช้พจนานุกรมตัวสกดแบบใหม่เปนหลักการเรียนหนังสือไทย." ราชกิจจานุเบกสา เล่มที่ 59 ตอนที่ 47 (14 กรกดาคม 2485)

สำนักนายกรัฐมนตรี. "ประกาศเรื่องชื่อบุคคล (ฉบับที่ 1)." ราชกิจจานุเบกสา, เล่มที่ 58 ตอนที่ 41 (24 มิถุนายน 2484).

สำนักนายกรัฐมนตรี. "ประกาศเรื่องชื่อบุคคล (ฉบับที่ 2)." ราชกิจจานุเบกสา. เล่มที่ 59 ตอนที่ 56. (22 สิงหาดม 2485).

สำนักนายกรัฐมนตรี. "ประกาศเรื่องการปรับปรุงอักสรไทยและการใช้เลขสากลเปนเลขไทย." ราชกิจจานุเบกสา. เล่มที่ 61 ตอนที่ 68 (7 พรึสจิกายน

.

สุริยา รัตนกุล. ฃ ฅ หายไปไหน. นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท : มหาวิทยาลัยมหิตล, 2537.

Downloads

Published

2021-04-19

How to Cite

ลักษณะศิริ จ. (2021). การปรับปรุงอักษรและอักขรวิธีไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม. Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University, 20(1-2), 5–21. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu/article/view/250189