ปัญหาสังคมเกี่ยวกับโสเภณี:

Authors

  • อรสา แสงเงิน

Keywords:

ปัญหาสังคม, โสเภณี, การค้าประเวณี

Abstract

     

References

บทความนี้แปลและเรียบเรียงจาก Davis K. "Prostitution" ใน Merton R.K. and Nisbet R.A. Contemporary Social Problem: An Introduction to the Sociology of Deviant

Behaviour and Social Disorganization, Rupert and Hart Davis, London 1961 หน้า 292-288

Downloads

Published

2021-04-21

How to Cite

แสงเงิน อ. (2021). ปัญหาสังคมเกี่ยวกับโสเภณี:. Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University, 1(1), 113–124. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu/article/view/250450