กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF