พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร

Main Article Content

สุภัทรชัย สีสะใบ

บทคัดย่อ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเกษตร ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทาให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางของข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ทางการเกษตรสาหรับประชาชนในชุมชน อันจะนาไปสู่โอกาสในการเรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นแหล่งบริการชุมชนด้านการเกษตร ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมุ่งการพัฒนาเกษตรแบบพึ่งตนเอง เป็นศูนย์เรียนรู้ของประชาชน ที่ดาเนินการโดยประชาชนเพื่อประชาชน การดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรจาเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้หลัก“POLE” ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดการองค์การและบุคลากร (Organizing) การเป็นผู้นา (Leading) และการควบคุม (Controlling) บูรณาการร่วมกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักอิทธิบาท 4 อันเป็นธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการสู่ความสาเร็จ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เรียกได้ว่าเป็น “พุทธวิธีบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร” ที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

Agricultural Extension Research and Development Division. (2016). Agricultural Learning Center (ALC). Agricultural Extension Project Manual, Fiscal Year 2016.
Boonkeep, T and Vokklang, N. (2016). Organizational Management Approach. Journal of Business Administration Economics and Communication, 11(Special), 12-13.
Certo, Samuetl C. (2008). Modern Management. (8th ed). New Jersey: Prentice-Hill.
Changkhwanyuen, P. (1997). Political views of Buddhism. Bangkok: Samakkee Sarn
Information Center of Wiangphangkham Municipal District. Creating Community Learning Resources. [Online]. Available: www.wiangphangkham.go.th/images/ 1206771081/2.pdf [25 April 2018].
Isranews Agency. Agricultural Learning Center Policy of the National Council for Peace and Order has failed. Office of the Auditor General of Thailand found a problem. [Online]. Available: https://www.isranews.org/isranews-news/63458-news00_ 63458.html [25 April 2018].
Kaewprasert, D. (2000). Development of Professional Education Management Model in Community Learning Center through Local Organizations, Tambon Sao Maai, Lampang Province. Research Report. Chiangmai University.
Kasemsin, S. (2008). New Personnel Management. Bangkok: Thai Wattana Panich.
Kitsada. (2018). New Innovation. [Online]. Available: http://zangkitsdada.blogspot.com/2017/01/2-gulick-urwick-1937-7-posdcorb-1.html [27 October 2018].
Laohavichien, U. (2001). Public Administration: Characteristics and Dimensions. Vol.8. Bangkok: Semadham.
Ministry of Agriculture and Cooperatives. (2016). Agricultural Learning Center Directory of Central, West, East Region. [Online]. Available: http://new.research.doae.go.th/lncenter/TwoPage CWE.pdf [25 April 2018].
Nakata, T. (2006). Buddhism and Thai society. Bangkok: Aksorn Charoentat.
Nopket, S. (2006). Human Rights Education Strategy for Creating a Culture - a Way of Life, Human Rights and Good Faith. Bangkok: National Human Rights Commission.
Office of the Prime Minister. (2016). The Twelfth National Economic and Social Development Plan (2017 - 2021). Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Board.
Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). (2015). Dictionary of Buddhism: Thai-English & English-Thai. (30th ed). Bangkok: The Dharma Foundation.
Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto). (1998). Buddha-Dharma. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto). (1998). Buddhist Law. Bangkok: Dhamma Foundation.