ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง

Main Article Content

พระจักรพงค์ ปิยธมฺโม

Abstract

.

Article Details

How to Cite
ปิยธมฺโม พ. . (2020). ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง . Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences, 3(3), 615–619. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jmhs1_s/article/view/245985
Section
Book Review

References

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2553). ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง (พิมพ์ครั้งที่ 100). กรุงเทพฯ: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม