ถวายเงินให้ถูกวิธี

Main Article Content

Phrasarawut Titaslilo (Parnthapthimthong)

Abstract

หนังสือเรื่อง ถวายเงินให้ถูกวิธี ของนาวาเอกทองย้อย  แสงสินชัย เป็นหนังสือที่พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน จำนวน 142 หน้า ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2558 เนื้อหาในเล่มบอกเล่าถึงศีลของพระที่มีพระธรรมวินัยกำหนดไว้ชัดเจนว่า ห้ามภิกษุสงฆ์รับหรือแตะต้องเงินทอง หรือแม้แต่ยินดีที่จะรับต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์  แม้ว่าศีลข้อนี้สามารถปลงอาบัติก็พ้นผิดได้ก็ตาม แต่ปัจจุบันกลับมีการถวายเงินและรับเงินอย่างเป็นเรื่องปกติซึ่งขัดกับพระธรรมวินัย ทั้งที่แต่เดิมมี “ไวยาวัจกร” คอยดูแลเงินแทนพระ และมีใบปวารณนาที่ใช้แทนเงินถวายพระ ผู้เขียนได้เสนอทางออกที่เหมาะสมไว้หลายวิธี ผู้เขียนไม่ปรารถนาเห็นการทำผิดจนเป็นความเคยชินทั้งการถวายที่ไม่ถูกวิธีของโยม และการรับแล้วไปปลงอาบัติของพระ หากเป็นเช่นนี้พระเถรวาทก็จะไม่ต่างจากพระมหายาน ที่มักจะกล่าวอ้าง "สิกขาบทเล็กน้อย" ตอนท้ายของหนังสือผู้เขียนได้กล่าวถึงการถวายสังฆทานทรัพย์ ที่มีหลายวัดมีการทำสังฆทานเวียน ให้ญาติโยมเลือกซื้อทำบุญถวายหมุนเวียนกันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ พร้อมทั้งเสนอทางออกที่เหมาะสมให้ 

Article Details

How to Cite
Titaslilo (Parnthapthimthong), P. . (2021). ถวายเงินให้ถูกวิธี. Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences, 4(1), 352–357. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jmhs1_s/article/view/249173
Section
Book Review

References

ทองย้อย แสงสินชัย. (2558). ถวายเงินให้ถูกวิธี. ราชบุรี: วิศวกรการพิมพ์.