มรณยุติธรรม: ชาวพุทธควรคิดอย่างไรกับโทษประหารชีวิต

Main Article Content

Phra Khru Baideeka Jintasak Chittapunno

Abstract

ศ.ดร. สมภาร พรมทา เป็นอาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นอาจารย์พิเศษประจำวิชาพระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล ของนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศ.ดร. สมภาร พรมทา เป็นนักวิชาการผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งทางด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา มีผลงานทางวิชาการจำนวนมาก ผู้วิจารณ์ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเรื่อง "มรณยุติธรรม: ชาวพุทธควรคิดอย่างไรกับโทษประหารชีวิต" เป็นหนังสือในโครงการ "หนังสือไฟฟ้า" อันดับที่ 5 เผยแพร่ครั้งแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค ความหนา 234 หน้า จำนวน 5 บท เป็นหนังสือหนึ่งในหลายเรื่องที่น่าสนใจของศาสตราจารย์ ดร. สมภาร หนังสือเรื่องนี้ได้ปรับปรุงมาจากงานวิจัยของท่านในโครงการวิจัยเรื่อง "คุณค่าและการประเมินเกี่ยวกับชีวิตและสังคม: โทษประหารชีวิต" ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ได้รับเรื่องมาจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากการที่หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศทักท้วงให้รัฐบาลไทยทบทวนโทษประหารชีวิต จึงเกิดงานวิจัยนี้ขึ้น เพื่อหาคำตอบว่า พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมองเรื่องโทษประหารชีวิตอย่างไร

Article Details

How to Cite
Chittapunno, P. K. B. J. . . (2021). มรณยุติธรรม: ชาวพุทธควรคิดอย่างไรกับโทษประหารชีวิต. Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences, 4(1), 365–373. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jmhs1_s/article/view/249178
Section
Book Review

References

สมภาร พรมทา. (2544). มรณยุติธรรม: ชาวพุทธควรคิดอย่างไรกับโทษประหารชีวิต. โครงการ "หนังสือไฟฟ้า" อันดับที่ 5. ปทุมธานี. สำนักพิมพ์วารสารปัญญา.