การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์

Main Article Content

Phra Sunthorn Paphasaro (Paremanee)

Abstract

หนังสือ “การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์” เป็นพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จำนวน 88 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 6 เดือน เมษายน 2553 พิมพ์ที่โรงพิมพ์เม็ดทราย ทรงประทานอนุญาตให้จัดพิมพ์เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอันจะยังประโยชน์ ต่อมวลมนุษย์ชาติสืบต่อไป เนื้อหาหลักกล่าวถึง ประเด็นการศึกษาธรรมตามหลักสิกขา 3 ของพระพุทธเจ้า คือ สีลสิกขา จิตตสิกขา และ ปัญญาสิกขา ทรงมุ่งผลให้ผู้อ่านได้ปฏิบัติตาม ให้เชื่อว่าเมื่อได้เกิดเป็นคนแล้ว ควรจะศึกษาปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญาโดยเพียรพยายามอบรมให้ถึงเพื่อละเว้น กำหนดรู้ หากได้พัฒนาตนไปทางที่ถูกแล้ว ย่อมทำให้เป็นคนโดยสมบูรณ์

Article Details

How to Cite
Paphasaro (Paremanee), P. S. . (2021). การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์. Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences, 4(2), 812–817. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jmhs1_s/article/view/249179
Section
Book Review

References

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก. (2553). การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: เม็ดทราย.