ศาสนาสำคัญของโลก

Main Article Content

Phra Prathueng khanitgo (Srisomboon)

Abstract

หนังสือเล่มนี้แต่งโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์ธรรมา ผู้แต่งได้เรียบเรียงจากคำบรรยายกระบวนวิชาศาสนาเปรียบเทียบและวิชาปรัชญาและศาสนา ซึ่งทั้งสองวิชาถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อให้เป็นตำราสำหรับการศึกษาค้นคว้าของนิสิต นักศึกษา และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนาสำหรับท่านผู้สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยคำนำ สารบัญ หนังสือเล่มนี้ มี 6 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาขงจื้อ และจบด้วยบรรณานุกรม ซึ่งแต่ละบทจะมีเนื้อหาโดยย่อดังจะกล่าวต่อไป

Article Details

How to Cite
khanitgo (Srisomboon), P. P. (2021). ศาสนาสำคัญของโลก. Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences, 4(2), 818–820. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jmhs1_s/article/view/249544
Section
Book Review

References

ทองหล่อ วงษ์ธรรมา. (2551). ศาสนาสำคัญของโลก. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์