งานวิจัยการศึกษาเชิงวิเคราะห์พระคาถาธรรมบท เล่ม 1

Main Article Content

Sungwan Sroemkaeow

Abstract

ในการวิจารหนังสือครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเท่านั้น จึงใคร่ขอความเมตตา ขออนุญาตท่านผู้รู้ และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มา ณ ที่นี้ด้วย และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกนึกถึงคุณผู้เป็นบูรพาจารย์ เนื่องด้วยผู้วิจารเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ควรค่าแก่การเผยแผ่ให้ผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับคัมภีร์พระธรรมบทที่ยังไม่ชำนาญที่ต้องการมองหาหนังสือพระคาถาธรรมบทสักเล่มเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อยอดจากสำนักเรียน คัมภีร์พระคาถาธรรมบทนี้ใช้เป็นคู่มือการศึกษาของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ โดยเฉพาอย่างยิ่งปัจจุบันนี้พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จท่านละสังขารไปแล้วคงหาผู้มาสืบสารต่อยอดได้ยากจึงเป็นสิ่งที่มีค่าหาที่เปรียบไม่ได้ ควรไม่ควรสุดแท้จะเมตตา

Article Details

How to Cite
Sroemkaeow, S. . (2021). งานวิจัยการศึกษาเชิงวิเคราะห์พระคาถาธรรมบท เล่ม 1. Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences, 4(2), 821–825. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jmhs1_s/article/view/249608
Section
Book Review

References

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (อุปสมมหาเถร). (2546). งานวิจัยการศึกษาเชิงวิเคราะห์พระคาถาธรรมบท เล่ม 1. กรุงเทพฯ: ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์.