The Performance of Bookkeepers in the Import and Export Business Listed on the Stock Exchange in Thailand

Main Article Content

Busara Junloy
Thananwarin Kositkanin
Nicknipar Boonchouy

Abstract

The purposes of this research were to: 1) study the performance of accountants in the import and export business listed on the Stock Exchange of Thailand; and 2) analyze factors influencing the performance of bookkeepers in the import and export business listed on the Stock Exchange of Thailand. This research was quantitative research. The sample group consisted of 113 accountants or bookkeepers in the import and export business listed on the Stock Exchange of Thailand, using a simple random sampling method. Questionnaires were used as a tool to collect data. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation, and the statistics used in the test were multiple correlation analysis and multiple regression analysis. 


It was found that: (1) the performance of accountants in the import and export business listed on the Stock Exchange of Thailand, including knowledge of the accounting profession, professional skills, professional values, and professional attitude, affects the performance of accountants in the import and export business listed on the Stock Exchange of Thailand; and (2) professional attitudes had the greatest influence on the performance of bookkeepers. followed by professional skills, professional values, and knowledge in the accounting profession respectively.

Article Details

How to Cite
Junloy, B., Kositkanin, T., & Boonchouy, N. (2022). The Performance of Bookkeepers in the Import and Export Business Listed on the Stock Exchange in Thailand. Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences, 5(1), 139–152. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jmhs1_s/article/view/255687
Section
Research Articles

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2560). รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพ. สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564, จาก https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1535/Quattrone,2009

จรินทร์ จารุเสน. (2564). กลยุทธ์ทางการตลาดของธนาคารพาณิชย์บนบริบทของเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการทำธุรกรรมทางการเงิน. วารสารศิลปการจัดการ, 5(3), 544-558.

ชลิดา ลิ้นจี่, สุภาพร บุญเอี่ยม และ ชัยสิน สุขวิบูลย์. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการสำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(3), 891-906.

ณัชชา อาแล. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางบัญชีและคุณภาพงบการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 24(1), 19-30.

นวพร ขู้เปี้ยเต้ง, อุทิศ เสือแก้ว และ ชลดา มนัสทรง. (2564). ความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชี ในสำนักงานบัญชีจังหวัดภาคใต้. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 6(4), 192-208.

บุญช่วง ศรีธรราษฎร์. (2561). ผลกระทบของสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีีต่อความสำเร็จในการทำงานของนักบัญชีบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ. วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 5(1), 58-72.

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543. (2543, 12 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 117, ตอนที่ 41ก.

พัชรี วิชัยดิษฐ์ และ ชลกนก โฆษิตคณิน. (2564). แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการบัญชีที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย. วารสารศิลปการจัดการ, 5(1), 150-164.

พินยา พลแก้ว, จุลสุชดา ศิริสม และ ไตรรงค์ สวัสดิกุล. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างความศรัทธาในวิชาชีพกับความสำเร็จในการทำงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 9(2), 196-205.

ศศิวิมล มีอำพล. (2556). หลักการบัญชีขั้นต้น. กรุงเทพฯ: อินโฟไมนิ่ง.

ศิริกาญจน์ วงษ์เสรี และ สุรีย์ โบษกรณัฏ. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีสถาบันการเงินเฉพาะกิจ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 5(3), 269-282.

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2557). การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรกการประเมินความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ฉบับปรับปรุง Volume 2012), ฉบับที่ 6 (ฉบับปรับปรุง). สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564, จาก http://www.fap.or.th/images/column_1359010350/IES6_Thai_28Nov2013.pdf

สินีนาถ ธรรมวิโรจน์ และ กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดำเนินงานกับสิทธิประโยชน์ ของผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ. วารสารศิลปการจัดการ, 5(2), 428-441.

สิริพร กรรณศร และ ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล. (2564). คุณค่าทางวิชาชีพและจรรยาบรรณที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในเขตภาคกลาง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 15(2), 1-18.

อาภาวรรณ สงวนหงษ์ และ เบญจพร โมกขะเวส. (2564). การบริหารการเงินและบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรงานการเงินและบัญชี สังกัดกระทรวงพาณิชย์. วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(3), 1013-1026.

Jantaratim, K., Wongsuwan, K., Pachimsawat, K., & Peammatta, J. (2021). Public Opinion Survey on the Government’s Economic Policy of the NCPO. International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism, 5(1), 29–35.

Quattrone, P. (2009). ‘We have never been Post-modern’: On the Search of Management Accounting Theory. European Accounting Review, 18(3), 621-630. https://doi.org/10.1080/09638180902863837

Sharma, K., Ow-jariyapithak, D., Dasri, P., Van Brecht, D., & Sahakijpicharn, D. (2021). Impact of Corporate Governance on Firm Efficiency: A Study of Thai Banking Companies. International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism, 5(2), 66–86.

Songsraboon, R., Thongtao, J., Damnoen, P.S., & Huanjit, P.S. (2021). Course Management Based on Outcome-Based Education (OBE) of Learning by Working in Real Conditions. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32(3), 20491–20499.

Yamane, T. (1973). Statistic: An Introductory Analysis (3rd ed.). New York: Harper and Row.