ขอเชิญ นักวิชาการ นักวิจัย ส่งผลงานทางวิชาการ ทั้งที่เขียนด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยอาจจะอยู่ในรูปบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการหรือผลงานแบบอื่นๆ ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ในวารสารภาษาและภาษาศาสตร์

การจัดเตรียมบทความส่งตีพิมพ์ในวารสารภาษาและภาษาศาสตร์ สามารถดูรายละเอียดได้ทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/joling/issue/view/13148

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0-2613-2696