กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มาตรการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 : กรณีศึกษาการจัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF