กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม – ธันวาคม 2020 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF