กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล