กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายในของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล