การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังของวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์

Main Article Content

อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย
ภิรายุ แสนบุดดา
นภัสวรรณ คุ้มครอง

บทคัดย่อ

ปัจจุบันสถานการณ์ทางการตลาดที่มีการแข่งขันกันทางธุรกิจอย่างรุนแรง จากสถานการณ์ดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ผลิตสินค้า อันเนื่องจากลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการผู้ผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลูกค้าที่หลากหลายตามความต้องการและมีอำนาจต่อรองสูงนำไปสู่การกดราคา ผู้ผลิตสินค้าต้องปรับตัวรับการแข่งขันที่เข้มแข็งและต้องแบกรับต้นทุนในการบริหารจัดการจากการปรับตัวให้ได้เพื่อความอยู่รอดขององค์กร ซึ่งการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพเป็นส่วนที่สำคัญในการบริหารจัดการต้นทุนในการดำเนินงานขององค์กร  ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการสินค้าคงคลังและลดต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลังของของวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์  ในการบริหารสินค้าคงคลังของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างจากการสัมภาษณ์ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเอกสารทางการเงินและบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำมาคำนวณการจัดลำดับความสำคัญของสินค้าคงคลังตามทฤษฎี ABC Analysis เป็นการแบ่งประเภทสินค้าคงคลังเป็นกลุ่มตามมูลค่าของสินค้าที่หมุนเวียนในรอบปีออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A , กลุ่ม B  และ กลุ่ม C ตามลำดับความสำคัญ การจำแนกประเภทสินค้าคงคลังออกเป็นกลุ่มนั้นช่วยให้ผู้รับผิดชอบในดูแลสินค้าคงคลังและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถจัดลำดับความสำคัญของสินค้าคงคลังแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด เพื่อที่นำผลที่ได้จากการจัดกลุ่มสินค้าคงคลังตามทฤษฎี ABC Analysis สามารถนำไปกำหนดนโยบายในการควบคุมสินค้าคงคลังแต่ละกลุ่มได้ ทั้งนี้ส่งผลทำให้ประหยัดเวลาในการดูแลควบคุมสินค้าคงคลังและประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จิตรายุบล ปภุสะโร. (2559). การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า และลดปริมาณสินค้าคงคลังของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ชณิชา หมอยาดี ปัญญารักษ์ โกศัลวัฒน์ เกียรติกุลไชย จิตต์เอื้อ และชุติระ ระบอบ. (2563). แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการคลังสินค้าเวชภัณฑ์: กรณีศึกษาร้านขายยาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. วารสารนวัตกรรมและการจัดการ, 5, 5 – 14.

ชัยชุมพล สิงสนอง และกาญจนา กาญจนสุนทร. (2563). ศึกษาทฤษฎี ABC Analysis เพื่อการปรับปรุง ปฏิบัติการและการจัดการคลังสินค้า. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2563. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต.

ธนภัทร รัตนจำรูญ. (2563). การพยากรณ์และควบคุมระดับสินค้าคงคลังของร้านสะดวกซื้อ (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วรพล อารีย์ วัชริยา แช่มเมืองปัก ภคพล แซ่ลิ่ม และนันทวัฒน์ สาวิสิทธิ์. (2563). การประยุกต์ใช้เทคนิค ABC classification analysis เพื่อการจัดการสินค้าคงคลังกลุ่มเครื่องปรุงรสและอาหารแห้ง : กรณีศึกษา ห้างสรรพสินค้า XYZ. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 5(2), 153 – 166.

วรรณวิภา ชื่นเพ็ชร. (2560). การวางผังคลังสินค้าสำเร็จรูปด้วยเทคนิค ABC ANALYSIS กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

Diana L., Francisco A., Soumaya Y. & Ada A. (2017). A multi – start algorithm to design a multi – class classifier for a multi – criteria ABC inventory classification problem. Expert systems with application, 81(1), 12 – 21.