แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจโฮสเทลในยุควิถีใหม่

Main Article Content

สุรางค์รัตน์ เพิ่มพูนศรีศิลป์
ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง
สโรชินี ศิริวัฒนา

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจโฮสเทลในยุควิถีใหม่ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้บริหารธุรกิจโฮสเทล นักวิชาการด้านการตลาด และตัวแทนผู้ใช้บริการ จำนวน 15 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา


ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจโฮสเทลในยุควิถีใหม่มีดังนี้ หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุน 1) ธุรกิจโฮสเทล ให้มีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ
2) ธุรกิจโฮสเทล ให้มีการวางแผนสำรองสำหรับสถานการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ มองให้เห็นภาพสถานการณ์ที่แย่ที่สุด และหาทางแก้ไขรองรับ 3) ธุรกิจโฮสเทลให้มีการพัฒนามาตรฐานการบริการ และ4) ธุรกิจโฮสเทล ให้มีนโยบายการส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะการส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ผู้บริหารธุรกิจโฮสเทลควรส่งเสริมและสนับสนุน คือ 1) ให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น 2) การเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เทียบเท่าโรงแรม แต่ลูกค้าสามารถจ่ายค่าบริการในราคาประหยัด 3) สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อลูกค้า โดยมีนโยบายการปรับปรุงการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า 4) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การทำงานตามสถานการณ์เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ตามด้วยประหยัดทรัพยากร และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5) พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ กำหนดเป้าหมายเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของธุรกิจ ทำให้บุคคลทำงานในความรับผิดชอบได้ดี และ 6) การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ โดยมีการสร้างเครือข่ายธุรกิจ มีการรวมกลุ่มเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนธุรกิจโฮสเทลไปสู่การบริหารแบบมืออาชีพ  

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560- 2564. ค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2564, จาก https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=66

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2562). รายงานประจำ 2562 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. ค้นเมื่อ 5 สิงหาคม 2564, จาก https://www.mots.go.th/download /AnnualReport/AnnualReport2562compressed.pdf

กฤษณ์ พุฒพิมพ์. (2559). การสร้างความแตกต่าง. ค้นเมื่อ 17 สิงหาคม 2564, จาก https://readthecloud.co/krit-Phutpim

โชติรัตน์ อภิวัฒนาพงศ์. (2559). โฮสเทล...ทางเลือกใหม่ของเหล่าแบ็กแพ็กเกอร์. ค้นเมื่อ 17 สิงหาคม 2564, จาก https://www.thairath.co.th/lifestyle/travel/431752

เปรมพร มั่นเสมอ. (2558). การปรับตัวกลวิธีเผชิญปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่1. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พนารัช ปรีดากรณ์ และสุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์. (2561). การสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีศักยภาพ: กรณีศึกษาเครือข่ายเครื่องนุ่งห่มและเสื้อผ้าในต่างประเทศ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 5(1), 1-43.

พิมพ์พร พิมพ์สุวรรณ, เบญจพร เชื้อผึ้ง และชาสินี สำราญอินทร์. (2561). แนวทางการพัฒนาศักยภาพที่พักแบบโฮสเทล (Hostel) เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 12(3), 147-161.

วรพันธ์ คล้ามไพบูลย์ และจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์. (2558). The Hostel Bible (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ซูเปอร์กรีน สตูดิโอ.

สุชา จันทร์เอม. (2559). จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา.

สุวิมล จันโททัย และคณะ. (2561). แนวทางการจัดการคุณภาพการบริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพื่อยกระดับการให้บริการโฮสเทลสไตลแคปซูล ในเขตกรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 (น. 187-199). นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2560). แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564). ค้นเมื่อ 17 สิงหาคม 2564, จาก https://www.sme.go.th/upload/mod_download/แผนแม่บท%20ฉบับที่%204.pdf

ลักขณา สริวัฒน์. (2559). สุขวิทยาจิตและการปรับตัว. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

อติพร สังข์เจริญ และอมรรัตน์ อมรศิริชัยรัตน์. (2559). The Yard Hostel Bangkok. ค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2564, จาก https://porlaewdeethecreator.com/the-yard-hostel-bangkok

เอกราช ลักษณะสัมฤทธิ์. (2560). รู้จักโฮสเทลที่พักคู่ใจของเหล่าแบ็คแพ็คเกอร์. ค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2564, จาก https://dsignsomething.com/2016/07/07

Dempsey, C. (2015). Visa Global Travel Intentions Study 2015. Retrieved September 20, 2021,from https://www.pata.org/wp-ontent/uploads/2015/05/PGIC2015-CarolineDempsey.pdf

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1989). Stress: Appraisal and Coping. New York: Springer Publishing.

Lopez, S., Peon, J., & Ordas, C. (2014). Organizational learning as a determining factor in Business performance. The Learning Organization, 12(3), 227-245.

Phunnamakul, A. (2016). HOSTEL: Emerging Travel Trend of Backpacker. Retrieved September 1, 2021, from http://marketeer.co.th/archives/68365