กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมชนบทของประเทศจีนในทศวรรษ 1980 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF