การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมชนบทของประเทศจีนในทศวรรษ 1980

Main Article Content

สมบัติ บุญคำเยือง

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งวิเคราะห์การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมชนบทของประเทศจีนในช่วงทศวรรษ 1980 เพราะเป็นรากฐานสำคัญประการหนึ่งของการเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนในปัจจุบัน การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมชนบทของจีนดำเนินการใน 3 ปริมณฑลหลัก ได้แก่ การปฏิรูประบบและองค์กรการผลิต การปฏิรูประบบราคาผลผลิต การปฏิรูปตลาดและวางแผนการผลิต รวมทั้งการปฏิรูปวิสาหกิจตำบลและหมู่บ้าน ที่เน้นปฏิรูปองค์กรเศรษฐกิจและการลงทุนในท้องถิ่น กรอบคิดหลักของการปฏิรูปนี้มี 2 ประการ ได้แก่ การลงทุนประกอบการวิสาหกิจตำบลและหมู่บ้านควรเป็นความร่วมมือกันระหว่างครัวเรือนชาวนากับรัฐบาลท้องถิ่น และการลงทุนวิสาหกิจตำบลและหมู่บ้านควรสร้างโอกาสให้ชาวชนบทเพิ่นพูนประสบการณ์และพัฒนาทักษะความสามารถเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผู้ประกอบการชนบทรองรับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ ในปัจจุบัน การประกอบการวิสาหกิจตำบลและหมู่บ้านเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญยิ่งของเศรษฐกิจจีน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความ

เอกสารอ้างอิง

Beijing Review. (1978). “Communiqué of the 11th Third Plenary Session of the Central Committee of The Communist Party of China”. No. 52

Chenggang Xu. (2008). “The Evolution of Chinese Entrepreneurial Firms Township-Village Enterprises Revisited”. Paper Presentation on 2008 Chicago Conference on China’s Economic Transformation. University of Chicago. July 14-18.

Duan Zhongqiao. (2003). “Market Economy and Socialist Road”. Papers presentation Conference International La Obra de Carlos Marx y los desafios del Siglo XXI. Cuba Socialita. Lahabama.

Fu Xiaolan and Vudayagiri N. Balasubramanyam. (2003). “Township and Village Enterprises in China”. The Journal of Development Studies. Vol. 39. No. 4. April.

Huang Yasheng. (2003). Selling China: Foreign Investment during the Reform Era. New York. Cambridge University Press.

Kit Yee, Cheng. (2003). “The Growth of Township and Village Enterprises and Rural Economic Development in China: A Comparative Study of Guangdong and Guizhou Provinces 1984-2000”. M.A. Thesis in China Area Studies. University of Hong Kong.

Li Xiande. (2003). “Rethinking the Peasant Burden: Evodance from a Chinese Village”. Rural Development in Transitional China. Peter Ho, Jacob Eyferth, Eduard B. Vermeer. (Editor). London: Frank Cass Publisher

Li. Yongqiang. (2010). “An Overview of Township and Village Enterprises in China during 1949-2009”. Proceeding of the 2nd International Conference on Corporate Governance. Sydney. Feb 7–9.

Li Zhang. (2000). “Market Orientation of Chinese Township and Village Enterprises”. M.A. Thesis. Faculty of Graduate Studies. University of Guelph.

Lin, Justin Yifu. (1988). “The Household Responsibility System in China’s Agricultural Reform: A Theory and Empirical Study”. Journal of Economic Development and Cultural Change. Vol. 36. No. 3. April. p. S199-S224

Lin, Justin Yifu. (1989). “Rural Reforms and Agricultural Productivity Growth in China”. UCLA Working Papers NO. 576. University of California Los Angeles.

Lun, Jon and Maria Lalic. Ben Smith. Claire Taylor. (2006). “A Political and Economic Introduction to China”. Research Paper 06/36. House of Commons Library.

Martin, Michel F. (2010). “Understanding China’s Political System”. CRS Report for Congress. Congressional Research Service.

Sanson, Esther M. (2008). “The Chinese Communist Party and China’s Rural Problems”. M.A. Thesis. University of Canterbury.

Wen Tiejun. (2001). “Centenary Reflections on the ‘Three Dimensional Problem’ of Rural China”. Inter-Asia Cultural Studies. Volume 2. Number 2.

Wei Xiaoming. (1992). “A Study a Production Team in North China in 1969 to 1970”. M.A. Thesis. University of Montana.

Wu Henry X. (1997). “Reform in China’s Agriculture”. Briefing Paper Series No9. Department of Foreign Affairs and Trade Australia. East Asia Analytical Unit.


Y, Fan. And N Chen and D.A. Kirby. (1996). “Chinese Peasant Entrepreneurs: an Examination of Township and Village Enterprises in Rural China”. Journal of Small Business Management. 34:4.

Zhang Yuyan. (1988). “Economic System Reform in China”. WIDER Working Papers. WP 55. World Institute for Development Economics Research of the United Nations University. Helsinki.

Zhi Xiaohe. (2006). “Marxism and Socialist market economy”. Proceeding of the 1st Forum of the World Association for Political Economy. Shanghai. Shanghai University of Finance and Economics. April 1-2.