กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การโรงเรียนคริสเตียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล